İSTANBUL
Bugün
/
ANKARA
Bugün
/
İZMİR
Bugün
/

ÜGYS Sınav Soruları ve Cevapları 16 Ekim 2011
ÜGYS Sınav Soruları ve Cevapları 16 Ekim 2011
Merhabalar, bugün biliyorsunuz ÜGYS Sınavı (Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Sınavı) vardı. Memurlar için bir hayli heyecanlı bir sınavdı. Kimileri şeflik için girdi, kimileri daha üst mertebelere erişebilmek için…...
16 Ekim 2011 09:31
Font1 Font2 Font3 Font4
ss

Merhabalar, bugün biliyorsunuz ÜGYS Sınavı (Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Sınavı) vardı. Memurlar için bir hayli heyecanlı bir sınavdı. Kimileri şeflik için girdi, kimileri daha üst mertebelere erişebilmek için… 16.10.2011 ( 16 Ekim 2011 ) Ankara’da gerçekleştirilen sınav 09.30’da başladı ve 2 saat sürdü. Sınavda adete göz açtırılmadı. ÖSYM’den yetkililer de sınav salonunu bir bir gezdi.KPSS ve YGS sınavlarındaki kopya skandallarından sonra ÖSYM’nin önlemleri gerçekten olağanüstüydü.

ÜGYS sınavı oldukça zordu…

Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Sınav Soruları ve Cevapları elimize ulaştığı anda gunumuz.com’dan ulaşabileceksiniz. Kaliteli ve doğru haberin adresi Gunumuz.com !

2011-ÜGYS 1. GRUP Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2011-ÜGYS 2. GRUP Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

€<f+QQ)g;G1L_+
€3GBt:2X1!vR-V
a!!aa!aaa!!!!!a!
00000000
MASTER KİTAPÇIKAÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Ortak Konular Testi ile Alan Bilgisi Testi
bulunmaktadır.
2. Bu iki test için verilen toplam cevaplama süresi 120
dakikadır (2 saat).
3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, 
cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru gö-
rünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Temel hak ve hürriyetler yalnızca Anayasa’nın ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir.
Yabancıların temel hak ve hürriyetleri milletlerarası
hukuka uygun olarak sadece yönetmelikle sınırlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması Anayasa’nın
sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır.
Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında ölçülülük
ilkesine uygun hareket edilmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik
haklardan biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yerleşme ve seyahat hürriyeti
Kamu hizmetlerine girme hakkı
Mülkiyet hakkı
Çalışma hakkı
Seçme, seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma
hakları
1.
2.
Yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisi
tarafından yerine getirilir?
A)
B)
C)
D)
E)
TBMM
Başbakan
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
Millî Güvenlik Kurulu
Bakan ve bakan yardımcıları
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama
ile ilgili görevlerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek
Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve gö-
revlerine son vermek
Kanunların şekil bakımından aykırılığı gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla
sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak
TBMM, üye tamsayısının en az ne kadarı ile
toplanır?
A) B) C)
D) E)
1/2'si 1/3’ü 1/5’i
1/7’si 1/10’u
3.
4.
5.
Diğer sayfaya geçiniz.
2011-ÜGYS ORTAK KONULAR TESTİ 00000000
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Ortak Konular Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1I. Soru
II. Meclis soruşturması
III. Genel görüşme
IV. Faaliyet raporunun denetlenmesi
V. Gensoru
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin bilgi edinme
ve denetim yolları arasında yer alır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I I, IV ve V II, III ve IV
III, IV ve V I, II, III ve V
Anayasa Mahkemesi kaç üyeden kurulur?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 17 E) 21
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda
Yüksek Mahkemeler arasında düzenlenmemiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yargıtay
Anayasa Mahkemesi
Ağır ceza mahkemesi
Danıştay
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
6.
7.
8.
Ulusal egemenlik yolunda atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sivas Kongresi
Amasya Genelgesi
Erzurum Kongresi
Amasya Görüşmeleri
Mebuslar Meclisinin açılması
İstiklal Marşı aşağıdaki savaşların hangisinden
sonra kabul edilmiştir?
A) B)
C) D)
E)
Birinci İnönü İkinci İnönü
Kütahya-Eskişehir Sakarya
Başkomutanlık
Mustafa Kemal, Başkomutanlık Kanunu’nun kendisine tanıdığı yetkilerle aşağıdakilerden hangisine
dayanarak halkın bütün kaynaklarıyla Kurtuluş
Savaşı’na katılımını sağlamayı amaçlamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Misakımillî’nin ilanıyla
Kuvayımilliye birlikleriyle
Amasya Görüşmeleriyle
Tekâlif-i Milliye Emirleriyle
Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesiyle
9.
10.
11.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
2İlk TBMM’de,
I. yasama,
II. yürütme,
III. yargı
yetki ve görevlerinden hangileri toplanmıştır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız II Yalnız III
I ve II I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisiyle Hatay’da özel bir yönetim kurularak Türkiye-Suriye sınırı çizilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Gümrü Antlaşması
Moskova Antlaşması
Ankara Antlaşması
Mudanya Ateşkes Anlaşması
Kars Antlaşması
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Anlaş-
ması’nı imzalayan devletlerden biri değildir?
A) B) C)
D) E)
İngiltere Fransa Türkiye
İtalya Yunanistan
12.
13.
14.
Türkiye’nin aşağıdaki isteklerinden hangisi Lozan
görüşmelerinde kabul edilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kapitülasyonların kaldırılması
Hatay’ın Türk topraklarına katılması
Musul’un Türk topraklarına katılması
Batı Trakya’nın Türkiye’ye iade edilmesi
Boğazlarda Türk yönetiminin kabul edilmesi
Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul edilen
Medeni Kanun’un özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Boşanma hakkının kadına da tanınması
Resmî nikâh zorunluluğunun getirilmesi
Mirastan kadın ve erkeğin eşit olarak yararlanması
Kadınların belediye seçimlerine katılması
Tek eşli evliliğin esas alınması
Aşağıdaki ilkelerden hangisi yapılan inkılapları sürdürme ve geliştirme amacıyla kabul edilmiştir?
A) B)
C) D)
E)
İnkılapçılık Devletçilik
Cumhuriyetçilik Milliyetçilik
Halkçılık
15.
16.
17.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
3Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kuvvet komutanları
Emniyet Genel Müdürü
Cumhurbaşkanı
İçişleri Bakanı
Başbakan
Aşağıdakilerden hangisi yer yönünden yerinden
yönetim kuruluşlarından biridir?
A) B)
C) D)
E)
İstanbul Üniversitesi TRT
Ankara Barosu Keçiören Belediyesi
YÖK
Aşağıdakilerden hangisi bakanlık merkez teşkilatının danışma ve denetim birimlerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
Personel genel müdürlüğü
Özel kalem müdürlüğü
İdari ve mali işler dairesi başkanlığı
Eğitim dairesi başkanlığı
18.
19.
20.
Belediye başkanının seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Doğrudan seçmenler tarafından 4 yıllığına seçilir.
Belediye meclisi üyeleri tarafından 5 yıllığına seçilir.
Doğrudan seçmenler tarafından 5 yıllığına seçilir.
Belediye encümeni üyeleri tarafından 5 yıllığına
seçilir.
Belediye meclisi üyeleri tarafından 4 yıllığına seçilir.
Sermayesinin tamamı iktisadi devlet teşekkülüne
veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup bunlara bağlı
işletme veya işletmeler topluluğuna ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
İktisadi devlet teşekkülü
Müessese
Kamu iktisadi kuruluşu
Bağlı ortaklık
İştirak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurların adaylık süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
En az 6 ay, en çok 1 yıl
En az 6 ay, en çok 3 yıl
En az 1 yıl, en çok 3 yıl
En az 1 yıl, en çok 2 yıl
En az 2 yıl, en çok 3 yıl
21.
22.
23.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
4657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağı-
dakilerden hangisi derece yükselmesi yapılabilmesinin şartlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademe
bulunması
Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş olması
Bulunduğu derecenin üçüncü kademesinde 1 yıl
bulunmuş olması
Üst dereceden boş bir kadronun bulunması
Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen
nitelikleri elde etmiş olması
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağı-
dakilerden hangisi memurluğun sona erme hâllerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Memurluktan çıkarılma
Memurluktan çekilme
Emekliye ayrılma
İflas hâlinde bulunma
Ölüm
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç
saattir?
A) 20 B) 27 C) 30 D) 35 E) 40
24.
25.
26.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, mazeret izni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kadın memura, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta sü-
reyle analık izni verilir.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya
uğrayan memura 18 aya kadar izin verilir.
Memura, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi hâ-
linde isteği üzerine 7 gün izin verilir.
Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum
sonrası analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren
ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat
süt izni verilir.
Erkek memura, eşinin doğum yapması hâlinde isteği
üzerine 10 gün babalık izni verilir.
27.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
5Görevden uzaklaştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Görevinden uzaklaştırılan Devlet memuru hakkında,
görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde
soruşturmaya başlanması zorunludur.
Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgisi olsun
veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya
gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıkları-
nın 2/3’ü ödenir.
Görevden uzaklaştırılan memur, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun öngörmüş olduğu sosyal hak
ve yardımlardan yararlanamaz.
Disiplin kovuşturması gereği görevden uzaklaştırma
en çok 3 ay devam edebilir.
Ceza kovuşturması gereği görevden uzaklaştırmada
yetkili amir ilgilinin durumunu her 2 ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında karar
verir.
Derece içinde görevin önemi veya sorumluluğu
artmadan memurun aylığındaki ilerlemeye ne ad
verilir?
A) B) C)
D) E)
Kademe Derece Tahsis
Kadro Nakil
28.
29.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurlara ilişkin yasaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan
kasıtlı olarak birlikte çekilemezler.
Herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamazlar.
Görevlerinden ayrılmış olsalar bile kamu hizmetleri
ile ilgili gizli bilgileri yetkili bakanın izni olmadıkça
açıklayamazlar.
Hediye isteyemez, menfaat sağlama amacıyla hediye kabul edemezler.
Sendika ve üst kuruluşlara üye olamazlar.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, genel
olarak kaç yaşını tamamlamış olanlar memur olabilirler?
A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 25
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nda belirtilen istihdam şekillerinden biri
değildir?
A) B)
C) D)
E)
Memur Sözleşmeli personel
Geçici personel Kamu ajanı
İşçi
30.
31.
32.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
6Kamu kurum ve kuruluşlarının özürlü çalıştırma
oranı yüzde kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 10 E) 15
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun memurlar için öngördüğü hizmet sınıflarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Din hizmetleri sınıfı
Ulaştırma hizmetleri sınıfı
Emniyet hizmetleri sınıfı
Millî istihbarat hizmetleri sınıfı
Avukatlık hizmetleri sınıfı
Alıntı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında
sözcük sonundaki tonsuz ünsüzler tonlulaşır.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bu kurala uygunluk aranmaz?
A) B) C)
D) E)
Standart Evrak Cilt
Ahenk Sebep
33.
34.
35.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
Ankara’nın Etimesgut İlçesi’nde yeni bir ev almışlar.
Dolmabahçe Sarayı’nı her yıl binlerce turist ziyaret
ediyor.
28 Aralık 1982’de göreve başladı.
Derslerinde, Batı medeniyetini doğru biçimde
tanımanın gerekliliği üzerinde dururdu.
Bir kez daha dünyaya gelecek olsam yine bu kentte
doğmak isterdim.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama
yanlışı yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yahya Kemal’in bazı şiirleri “Kendi Gök Kubbemiz”
adı altında çıktı.
Törenin saat 09.30’da başlayacağını bildirdik.
Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.
“Bugünkü işimiz ne zaman biter?” diye sordu.
Yaptığımız doğum günü partisine Ali’de geldi.
Aşağıdakilerden hangisi dikkat dağılımını etkileyerek dikkatlerin belirli konulara çekilmesine yönelik
bir etkileme aracı olarak tanımlanmaktadır?
A) B)
C) D)
E)
Reklam Halkla ilişkiler
Tanıtım Propaganda
Pazarlama
36.
37.
38.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
7Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler etkinliğinin
temel ilkelerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız gerçek olanın duyurulup tanıtılması
Mesajların inandırıcı bir dille sunulması
Mesajların birçok kez tekrar edilmesi
Faaliyetlerin getireceği mali yükün dikkate alınması
Yapılan harcamaların kamu denetimine açık olması
Kuruluşların belirli bir döneme ait çalışmaları ile
kültürel olaylarını kronolojik sırada özetleyen basılı
halkla ilişkiler aracına ne ad verilir?
A) B) C)
D) E)
Bülten Yıllık Broşür
Dergi Kılavuz
39.
40.
2011-ÜGYS
ORTAK KONULAR TESTİ BİTTİ.
ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
00000000
8Millî eğitim sistemi içinde ortaöğretime dayalı, en az
4 yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim öğretimin
tümüne ne ad verilir?
A) B)
C) D)
E)
Üniversite Lisans
Meslek yüksekokulu Yükseköğretim
Yüksekokul
I. Fakülte
II. Konservatuvar
III. Yüksek teknoloji enstitüsü
Yukarıdakilerden hangileri yükseköğretim kurumları
arasında yer alır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız III I ve II I ve III
II ve III I, II ve III
I. Ortaöğretime dayalı olması
II. En az iki yarıyıllık bir programı kapsaması
III. Lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil etmesi
Yukarıdakilerden hangileri ön lisans programlarının
özellikleri arasında yer alır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız III I ve II I ve III
II ve III I, II ve III
1.
2.
3.
Eğitim öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri
uygulayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
Okutman Uzman
Araştırma görevlisi Planlamacı
Öğretim üyesi
Öğrencilerin eğitim öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim öğretim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
Örgün eğitim Açık eğitim
Dışarıdan eğitim Uzmanlık eğitimi
Yaygın eğitim
Üniversitelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahiptirler.
Ülke ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek
amacıyla kurulurlar.
Ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim
öğretim yapılır.
Bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak
başlıca görevleri arasında yer alır.
Bağlı birimleriyle birlikte güvenlik hizmetleri özel
güvenlik tarafından sağlanır.
4.
5.
6.
Diğer sayfaya geçiniz.
2011-ÜGYS ALAN BİLGİSİ TESTİ 00000000
1. Bu testte 60 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Alan Bilgisi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
9Aşağıdakilerden hangisi üniversite genel sekreterliğinin görevleri arasında yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini
sağlamak
Personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde
bulunmak
Personelin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek
Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara
uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak
İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim
programlarını düzenlemek ve uygulamak
Aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Kanunu’na
göre öğretim yardımcıları sınıfında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Araştırma görevlileri
Yardımcı doçentler
Çeviriciler
Eğitim öğretim planlamacıları
Uzmanlar
Rektör yardımcıları rektör tarafından kaç yıl için
atanır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
7.
8.
9.
Aşağıdakilerden hangisi rektörlerin görev, yetki ve
sorumlulukları arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Üniversite kurullarına başkanlık etmek
Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak
Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları
vermek 
Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara
bağlamak
Üniversitenin bütçesini hazırlamak
Birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisans-
üstü eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama
yapan ve kanunla kurulan yükseköğretim kurumu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yüksek teknoloji enstitüsü
Üniversite
Fakülte
Enstitü
Uygulama ve araştırma merkezi
Ana bilim dalı ve ana sanat dalı başkanlarının görev
süresi kaç yıldır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
10.
11.
12.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
10I. Bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış
olmaları
II. Olumlu sicil almış olmaları
III. Aynı kademe içinde ilerlenebilecek bir derecenin
bulunması
Yukarıdakilerden hangileri öğretim elemanlarının
kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için gerekli
şartlar arasında yer alır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I I ve II I ve III
II ve III I, II ve III
Öğretim elemanları yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde en fazla kaç ay süreyle geçici
olarak görevlendirilebilirler?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
Aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Kurulunun
görevleri arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul
açılması veya kapatılması kararı almak
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış
ön lisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denkli-
ğini tespit etmek
Üniversite çalışmalarında büyümenin sınırlarını
tespit etmek ve yaz öğretimi, gece öğretimi, ikili
öğretim gibi tedbirler almak
Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, ana bilim ve
ana sanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi
açılmasına karar vermek
Üniversitelerin tümünü ilgilendiren eğitim, öğretim,
bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak veya görüş bildirmek
13.
14.
15.
Yükseköğretim Genel Kurulunun toplantı nisabı
kaçtır?
A) 5 B) 8 C) 12 D) 14 E) 17
Rektörlerin yaş haddi kaçtır?
A) 72 B) 67 C) 66 D) 65 E) 63
Öğretim görevlileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Öğretim üyesi kadrolarına en çok 4 yıl süre ile
atanabilirler.
Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanının
önerisi üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi
kadrosuna atanabilirler.
Kadro şartı aranmaksızın sözleşmeli olarak istihdam
edilebilirler.
Öğretim üyesi bulunmayan derslerin eğitim, öğretim
ve uygulamaları için süreli olarak veya ders saati
ücreti ile görevlendirilebilirler.
Gerektiğinde konservatuvar ve meslek yüksekokullarına sürekli olarak atanabilirler.
16.
17.
18.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
112547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre, dekan
yardımcıları ve bölüm başkanlarının ders verme
yükümlülüğü haftada en az kaç saattir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam kaç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sı-
nırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu
hizmetini yürütmek üzere kurularak gelir tahsis edilen ve bu gelirden harcama yapma yetkisi verilen
kurumların bütçesi ne tür bir bütçedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Özel bütçe
Genel bütçe
Karma bütçe
Mahalli idare bütçesi
Düzenleyici kurum bütçesi
Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı, mali yılba-
şından en az kaç gün önce Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulmak zorundadır?
A) 45 B) 50 C) 60 D) 70 E) 75
19.
20.
21.
22.
Kamu idarelerine ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar muhafaza edildiği yere ne ad verilir?
A) B) C)
D) E)
Depo Garaj Ambar
Ardiye Antrepo
Taşınırların değerleme günü ve yerindeki normal
alım ve satım değerine ne ad verilir?
A) B)
C) D)
E)
Satış bedeli Rayiç bedel
Götürü bedel Kayıtlı değer
Ekonomik değer
Belli istekliler arasında ihale usulünde, ön yeterliğe
katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgelere ne ad verilir?
A) B)
C) D)
E)
İhale dosyası İhale dokümanı
Başvuru belgesi Teklif
Şartname
Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihale
usulü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Belli istekliler arasında ihale usulü
Pazarlık usulü
Doğrudan temin usulü
Açık ihale usulü
Eksiltme usulü
23.
24.
25.
26.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
12Görevde yükselme eğitimine katılacak adaylara eğitimleri süresince zorunlu hâllerde en fazla kaç saate
kadar mazeret izni verilebilir?
A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 E) 15
Görevde yükselme sınavıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Eğitime katılacakların sayısı atama yapılacak boş
kadro sayısının 3 katını geçemez.
Sınav kurulu, atama yapılacak kadroların unvanına
göre aynı veya farklı kişilerden olmak üzere 5 kişiden oluşur.
Sınav kurulu üyeleri, görevde yükselme sınavına
alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri
unvan itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.
Sınav sonuçları, aynı unvan için yapılacak bir
sonraki sınava kadar geçerlidir.
Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını takip
eden 30 gün içinde bir dilekçeyle sınav kuruluna
yapılır.
Aşağıdakilerden hangisi uyarma cezasını gerektiren
fiil ve hâller arasında yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile saygısız
davranmak
Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak
Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri
eşyayı kaybetmek
Verilen emirlere itiraz etmek
Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
27.
28.
29.
Disiplin cezaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
7 günden az olmamak üzere verilen süre içinde
veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan
memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
Uyarma, memura görevinde ve davranışlarında
kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesidir.
Aylıktan kesme cezası, memurun brüt aylığından
1/20 - 1/4 oranında kesinti yapılmasıdır.
Uyarma cezasında 15 gün içinde disiplin
soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin
cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
Disiplin amirleri kınama cezasını soruşturmanın
tamamlandığı günden itibaren 10 gün içinde vermek
zorundadırlar.
Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandı-
ğı ispat edilemeyen mallar veya ilgilinin sosyal ya-
şantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul
edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan
artışlar, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) B)
C) D)
E)
Haksız mal edinme Rüşvet
İrtikâp Zimmete geçirme
Adli vaka
Mal bildirimlerinin, sonu (0) ve (5) ile biten yılların
en geç hangi ayı sonuna kadar yenilenmesi zorunludur?
A) B) C)
D) E)
Ocak Şubat Mayıs
Haziran Aralık
30.
31.
32.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
13Personelin kılık kıyafeti konusunda yaz dönemi
uygulaması hangi tarihler arasındadır?
A)
B)
C)
D)
E)
1 Mayıs - 1 Ekim
1 Haziran - 1 Ekim
15 Mayıs - 15 Ekim
15 Mayıs - 15 Eylül
15 Mayıs - 1 Ekim
Hastalık raporlarında tek hekim kaç güne kadar hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilir?
A) 20 B) 15 C) 12 D) 10 E) 7
İlgililerin isteklerine bakılmaksızın kurumlarınca
yapılan zorunlu emeklilik işlemine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yaş haddinden emeklilik
Resen emeklilik
Vazife malullüğü
İstekle emeklilik
Adi malullük 
Hastalık sebebiyle resmî yataklı tedavi kurumlarında
yatarak görülen tedavi süreleri hariç olmak üzere,
bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri
toplamının 7 günü aşması hâlinde, aşan sürelere
isabet eden zam ve tazminatlar yüzde kaç eksik
ödenir?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40
33.
34.
35.
36.
Aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak
üzere bir kademe ilerlemesi uygulanabilmesi için
memurların son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin
cezası almamış olması gerekir?
A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10
Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler, en az kaç
yaşını doldurmuş olmak ve kazai rüşt kararı almak
şartıyla Devlet memurluğuna atanabilir?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18
Aynı meslek bilim dallarında eğitim öğretim yapan
üniversitelerde öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eş değer sayılması
hususu aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yükseköğretim Kurulu
Millî Eğitim Bakanlığı
Üniversitelerarası Kurul
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Devlet Planlama Teşkilatı
Öğrenciler normal eğitim öğretim süresi 6 yıl olan
yükseköğretim programlarını en çok kaç yılda tamamlamak zorundadırlar?
A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8
37.
38.
39.
40.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
14Ön lisans ve lisans düzeyi öğretimlerde sürdürülecek esaslar ile devam, ara sınav sayısı ve bunların
başarı notuna katkısı gibi şartlar aşağıdakilerden
hangisi tarafından belirlenir?
A)
B)
C)
D)
E)
Rektörlükler
Üniversite yönetim kurulları
Üniversite senatoları
Fakülte yönetim kurulları
Yükseköğretim Kurulu
Bir fakülte içinde veya dışında öğrencilerin işlemiş
oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma
yapmaya ve doğrudan gerekli cezayı vermeye aşa-
ğıdakilerden hangisi yetkilidir?
A)
B)
C)
D)
E)
İlgili fakülte dekanı
Üniversite rektörü
Üniversite senatosu
Yükseköğretim Kurulu
Millî Eğitim Bakanlığı
Öğrencilerin, ikinci öğretimde eğitim öğretimin
karşılığı olarak ödeyecekleri ücrete ne ad verilir?
A) B)
C) D)
E)
Öğrenim ücreti Ders ücreti
Fazla çalışma ücreti Öğrenim kredisi
Katkı kredisi
41.
42.
43.
Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarında
ikinci öğretim yapılacağına her yıl en geç hangi ayda
karar verilir?
A) B) C)
D) E)
Ocak Şubat Mayıs
Haziran Temmuz
I. Öğretim süresi
II. Ara sınav sayısı
III. Uygulama ve bütünleme şartları
Yukarıdakilerden hangilerinin uygulanmasında
ikinci öğretim normal örgün öğretimden farklılık
göstermez?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız II I ve II
I ve III I, II ve III
Bir yazının hangi dosyaya konacağını, yazının konusu ile birlikte aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) B)
C) D)
E)
Evrak numarası Yazı numarası
Kayıt numarası Sayı
Dosya planı
44.
45.
46.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
15Aşağıdaki dosya tasnif sistemlerinden hangisi, bir
kurumda görülen hizmetlerin onlu gruplara ayrılması esasına dayanır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bölgesel esasa göre dosya tasnif sistemi
Konu esasına göre dosya tasnif sistemi
Desimal dosya tasnif sistemi
Kronolojik dosya tasnif sistemi
Alfabetik dosya tasnif sistemi
İlgili birimin resmî işlemleri sonucunda oluşan ve
saklanması gereken her türlü yazılı evrak, defter,
resim ve benzeri belge ve malzemelere ne ad
verilir?
A) B)
C) D)
E)
Arşiv malzemesi Arşivlik malzeme
Kıymetli evrak Resmî yazı
Resmî belge
Üniversitelerde önceki yıla ait arşivlik malzeme her
yıl hangi ay içinde gözden geçirilir?
A) B) C)
D) E)
Ocak Şubat Mart
Temmuz Aralık
47.
48.
49.
Aşağıdakilerden hangisi iyi yazı ilkelerinden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Cümlelerin kısa tutulması
Gereksiz kelimelerin yazıdan çıkarılması
Monotonluktan kaçınılması
Pasif yapı ve kişisel ifade kullanılması
Okuyucunun deneyimleriyle bağlantı kurulması
Resmî yazılarda kendi içinde bir bütünlük olan
konular toplamına ne ad verilir?
A) B) C)
D) E)
Paragraf Bölüm Kısım
Yazı grubu Ana fikir
Aşağıdakilerden hangisi pasif tedbirlerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Gizlilik disiplini ve sır saklama
Bilgi ve doküman güvenliği
Muhabere ve elektronik güvenliği
Koruyucu gözetim engelleri
Gizleme ve kamuflaj
50.
51.
52.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
16Aşağıdakilerden hangisi standart fiziki güvenlik
tedbirlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Çevre engelleri tesis etme
Koruyucu aydınlatma
Alarm sistemleri kurma
Kimlik tespiti ve kontrol
Vardiyalı çalışma
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre,
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kanun, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larının faaliyetlerinde uygulanmaz.
Bilgi edinme başvurusu elektronik ortamda yapılabilir.
Türkiye’de ikamet eden yabancılar, isteyecekleri
bilgi kendileriyle ilgili olmak kaydıyla bilgi edinme
hakkından yararlanabilirler.
Yabancıların bilgi edinme hakkından yararlanabilmesinde karşılıklılık ilkesi dikkate alınır.
Bilgi edinme başvurusu, istenen bilgi veya belgenin
bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme başvurusu
sırasında verilecek dilekçede yer alması gereken
unsurlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Başvuru sahibinin adı, soyadı
Başvuru sahibinin imzası
Başvuru sahibinin oturma yeri veya iş adresi
Hangi bilgi veya belgelerin istendiği
İstenen bilginin hangi amaçla kullanılacağı
53.
54.
55.
Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu kapsamına dâhildir?
A)
B)
C)
D)
E)
İdari soruşturmalarla ilgili olup açıklanması hâlinde
soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek bilgi
veya belgeler
Zamanından önce açıklanması hâlinde ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek bilgi veya belgeler
Yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek
nitelikte olanlar
Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler
Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi
veya belgeler
Resmî yazışmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeye yazı planı adı verilir.
Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayar ve diğer bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerine
elektronik ortam adı verilir.
Yazı kâğıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm
boşluk bırakılarak düzenlenen alana yazı alanı adı
verilir.
Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim
kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır.
Faksla yapılan yazıda belirtilen hususlarda hemen
işlem yapılabilir ancak bunların 5 gün içerisinde
resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir.
56.
57.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
17Resmî yazıların bölümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Başlık bölümünde kurum veya kuruluşun amblemine
yer verilmez.
Başlık bölümünde kurum veya kuruluşun adı ilk
satıra büyük harflerle yazılır.
Sayı ve evrak kayıt numarası bölümü, başlığın son
satırından iki aralık aşağıda yazılır.
Sayı ve evrak kayıt numarası bölümünde kod numarası ve dosya numarası arasına (/) işareti konulur.
Tarih bölümünde gün, ay ve yıl, aralarına kısa çizgi
(-) konularak yazılır.
Resmî yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı
hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla
kaç kişi tarafından paraf edilir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
Çift zarfla gönderilen çok gizli yazılarda gizlilik
derecesi nerede belirtilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Dış zarfın ön yüzünün ortasında
Dış zarfın üst ve alt ortasında
İç zarfın sağ ve sol üst köşelerinde
İç zarfın sağ üst köşesinde
İç zarfın üst ve alt ortasında
58.
59.
60.
2011-ÜGYS
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
00000000
18Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 90 ve son 15 dakika içinde
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
3. Sınav evrakını teslim ederek salondan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da 
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden 
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların 
cevaplarının bir kısmı ya da tamamı iptal edilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını 
geçersiz sayabilir.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde Salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde 
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız.
Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan testin Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan 
eden alanı imzalayınız ve Salon Görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığı-
nızdaki hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon Görevlisi imzasını tükenmez kalemle atmalıdır.
9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile 
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olduğunda durumunuz Sınav Salon Tutanağında belirtilecektir. Sorumluluk size aittir.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.ÜNİVERSİTELERDEKİ İDARİ PERSONEL İÇİN 
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (ÜGYS)
16 EKİM 2011
ORTAK KONULAR TESTİ
1. B 21. C
2. D 22. B
3. C 23. D
4. D 24. A
5. B 25. D
6. E 26. E
7. D 27. B
8. C 28. C
9. B 29. A
10. A 30. E
11. D 31. C
12. E 32. D
13. C 33. B
14. E 34. B
15. A 35. B
16. D 36. A
17. A 37. E
18. B 38. D
19. D 39. E
20. A 40. BALAN BİLGİSİ TESTİ
(Ambar Memuru, Başhemşire, Bilgisayar İşletmeni, Daktilograf, Memur, Şoför)
1. D 31. A
2. E 32. B
3. C 33. D
4. A 34. A
5. A 35. B
6. E 36. C
7. A 37. D
8. B 38. B
9. D 39. A
10. C 40. D
11. D 41. C
12. C 42. A
13. B 43. A
14. E 44. B
15. E 45. E
16. D 46. B
17. B 47. C
18. A 48. A
19. C 49. A
20. C 50. D
21. A 51. B
22. E 52. D
23. C 53. E
24. B 54. A
25. C 55. E
26. A 56. C
27. D 57. A
28. E 58. C
29. B 59. C
30. A 60. E

YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ


Yukarı Geri Ana Sayfa