İSTANBUL
Bugün
/
ANKARA
Bugün
/
İZMİR
Bugün
/

Görevde Yükselme Sınav Soruları Ve Cevapları İlk Gunumuz.Com da
Görevde Yükselme Sınav Soruları Ve Cevapları İlk Gunumuz.Com da
Merhabalar, bugün biliyorsunuz görevde yükselme sınavı vardı. Memurlar için bir hayli heyecanlı bir sınavdı. Kimileri şeflik için girdi, kimileri daha üst mertebelere erişebilmek için… 16.10.2011 ( 16 Ekim 2011 )...
16 Ekim 2011 09:25
Font1 Font2 Font3 Font4
ss

Merhabalar, bugün biliyorsunuz görevde yükselme sınavı vardı. Memurlar için bir hayli heyecanlı bir sınavdı. Kimileri şeflik için girdi, kimileri daha üst mertebelere erişebilmek için… 16.10.2011 ( 16 Ekim 2011 ) Ankara’da gerçekleştirilen sınav 09.30’da başladı ve 2 saat sürdü. Sınavda adete göz açtırılmadı. ÖSYM’den yetkililer de sınav salonunu bir bir gezdi.KPSS ve YGS sınavlarındaki kopya skandallarından sonra ÖSYM’nin önlemleri gerçekten olağanüstüydü.

Görevde Yükselme Sınav Soruları ve Cevapları elimize ulaştığı anda gunumuz.com’dan ulaşabileceksiniz. Kaliteli ve doğru haberin adresi Gunumuz.com !

2011-ÜGYS 1. GRUP Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2011-ÜGYS 2. GRUP Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

 

 

€;e+]M9H+d$O@w+
€w\i0o9NZA\N'V
a!!a!!aaa!a!a!a!
00000000
MASTER KİTAPÇIKAÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Ortak Konular Testi ile Alan Bilgisi Testi
bulunmaktadır.
2. Bu iki test için verilen toplam cevaplama süresi 120
dakikadır (2 saat).
3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, 
cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru gö-
rünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Temel hak ve hürriyetler yalnızca Anayasa’nın ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir.
Yabancıların temel hak ve hürriyetleri milletlerarası
hukuka uygun olarak sadece yönetmelikle sınırlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması Anayasa’nın
sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır.
Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında ölçülülük
ilkesine uygun hareket edilmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik
haklardan biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yerleşme ve seyahat hürriyeti
Kamu hizmetlerine girme hakkı
Mülkiyet hakkı
Çalışma hakkı
Seçme, seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma
hakları
1.
2.
Yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisi
tarafından yerine getirilir?
A)
B)
C)
D)
E)
TBMM
Başbakan
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
Millî Güvenlik Kurulu
Bakan ve bakan yardımcıları
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama
ile ilgili görevlerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek
Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve gö-
revlerine son vermek
Kanunların şekil bakımından aykırılığı gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla
sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak
TBMM, üye tamsayısının en az ne kadarı ile
toplanır?
A) B) C)
D) E)
1/2'si 1/3’ü 1/5’i
1/7’si 1/10’u
3.
4.
5.
Diğer sayfaya geçiniz.
2011-ÜGYS ORTAK KONULAR TESTİ 00000000
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Ortak Konular Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1I. Soru
II. Meclis soruşturması
III. Genel görüşme
IV. Faaliyet raporunun denetlenmesi
V. Gensoru
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin bilgi edinme
ve denetim yolları arasında yer alır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I I, IV ve V II, III ve IV
III, IV ve V I, II, III ve V
Anayasa Mahkemesi kaç üyeden kurulur?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 17 E) 21
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda
Yüksek Mahkemeler arasında düzenlenmemiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yargıtay
Anayasa Mahkemesi
Ağır ceza mahkemesi
Danıştay
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
6.
7.
8.
Ulusal egemenlik yolunda atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sivas Kongresi
Amasya Genelgesi
Erzurum Kongresi
Amasya Görüşmeleri
Mebuslar Meclisinin açılması
İstiklal Marşı aşağıdaki savaşların hangisinden
sonra kabul edilmiştir?
A) B)
C) D)
E)
Birinci İnönü İkinci İnönü
Kütahya-Eskişehir Sakarya
Başkomutanlık
Mustafa Kemal, Başkomutanlık Kanunu’nun kendisine tanıdığı yetkilerle aşağıdakilerden hangisine
dayanarak halkın bütün kaynaklarıyla Kurtuluş
Savaşı’na katılımını sağlamayı amaçlamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Misakımillî’nin ilanıyla
Kuvayımilliye birlikleriyle
Amasya Görüşmeleriyle
Tekâlif-i Milliye Emirleriyle
Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesiyle
9.
10.
11.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
2İlk TBMM’de,
I. yasama,
II. yürütme,
III. yargı
yetki ve görevlerinden hangileri toplanmıştır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız II Yalnız III
I ve II I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisiyle Hatay’da özel bir yönetim kurularak Türkiye-Suriye sınırı çizilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Gümrü Antlaşması
Moskova Antlaşması
Ankara Antlaşması
Mudanya Ateşkes Anlaşması
Kars Antlaşması
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Anlaş-
ması’nı imzalayan devletlerden biri değildir?
A) B) C)
D) E)
İngiltere Fransa Türkiye
İtalya Yunanistan
12.
13.
14.
Türkiye’nin aşağıdaki isteklerinden hangisi Lozan
görüşmelerinde kabul edilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kapitülasyonların kaldırılması
Hatay’ın Türk topraklarına katılması
Musul’un Türk topraklarına katılması
Batı Trakya’nın Türkiye’ye iade edilmesi
Boğazlarda Türk yönetiminin kabul edilmesi
Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul edilen
Medeni Kanun’un özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Boşanma hakkının kadına da tanınması
Resmî nikâh zorunluluğunun getirilmesi
Mirastan kadın ve erkeğin eşit olarak yararlanması
Kadınların belediye seçimlerine katılması
Tek eşli evliliğin esas alınması
Aşağıdaki ilkelerden hangisi yapılan inkılapları sürdürme ve geliştirme amacıyla kabul edilmiştir?
A) B)
C) D)
E)
İnkılapçılık Devletçilik
Cumhuriyetçilik Milliyetçilik
Halkçılık
15.
16.
17.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
3Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kuvvet komutanları
Emniyet Genel Müdürü
Cumhurbaşkanı
İçişleri Bakanı
Başbakan
Aşağıdakilerden hangisi yer yönünden yerinden
yönetim kuruluşlarından biridir?
A) B)
C) D)
E)
İstanbul Üniversitesi TRT
Ankara Barosu Keçiören Belediyesi
YÖK
Aşağıdakilerden hangisi bakanlık merkez teşkilatının danışma ve denetim birimlerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
Personel genel müdürlüğü
Özel kalem müdürlüğü
İdari ve mali işler dairesi başkanlığı
Eğitim dairesi başkanlığı
18.
19.
20.
Belediye başkanının seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Doğrudan seçmenler tarafından 4 yıllığına seçilir.
Belediye meclisi üyeleri tarafından 5 yıllığına seçilir.
Doğrudan seçmenler tarafından 5 yıllığına seçilir.
Belediye encümeni üyeleri tarafından 5 yıllığına
seçilir.
Belediye meclisi üyeleri tarafından 4 yıllığına seçilir.
Sermayesinin tamamı iktisadi devlet teşekkülüne
veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup bunlara bağlı
işletme veya işletmeler topluluğuna ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
İktisadi devlet teşekkülü
Müessese
Kamu iktisadi kuruluşu
Bağlı ortaklık
İştirak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurların adaylık süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
En az 6 ay, en çok 1 yıl
En az 6 ay, en çok 3 yıl
En az 1 yıl, en çok 3 yıl
En az 1 yıl, en çok 2 yıl
En az 2 yıl, en çok 3 yıl
21.
22.
23.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
4657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağı-
dakilerden hangisi derece yükselmesi yapılabilmesinin şartlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademe
bulunması
Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş olması
Bulunduğu derecenin üçüncü kademesinde 1 yıl
bulunmuş olması
Üst dereceden boş bir kadronun bulunması
Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen
nitelikleri elde etmiş olması
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağı-
dakilerden hangisi memurluğun sona erme hâllerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Memurluktan çıkarılma
Memurluktan çekilme
Emekliye ayrılma
İflas hâlinde bulunma
Ölüm
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç
saattir?
A) 20 B) 27 C) 30 D) 35 E) 40
24.
25.
26.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, mazeret izni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kadın memura, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta sü-
reyle analık izni verilir.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya
uğrayan memura 18 aya kadar izin verilir.
Memura, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi hâ-
linde isteği üzerine 7 gün izin verilir.
Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum
sonrası analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren
ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat
süt izni verilir.
Erkek memura, eşinin doğum yapması hâlinde isteği
üzerine 10 gün babalık izni verilir.
27.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
5Görevden uzaklaştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Görevinden uzaklaştırılan Devlet memuru hakkında,
görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde
soruşturmaya başlanması zorunludur.
Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgisi olsun
veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya
gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıkları-
nın 2/3’ü ödenir.
Görevden uzaklaştırılan memur, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun öngörmüş olduğu sosyal hak
ve yardımlardan yararlanamaz.
Disiplin kovuşturması gereği görevden uzaklaştırma
en çok 3 ay devam edebilir.
Ceza kovuşturması gereği görevden uzaklaştırmada
yetkili amir ilgilinin durumunu her 2 ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında karar
verir.
Derece içinde görevin önemi veya sorumluluğu
artmadan memurun aylığındaki ilerlemeye ne ad
verilir?
A) B) C)
D) E)
Kademe Derece Tahsis
Kadro Nakil
28.
29.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurlara ilişkin yasaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan
kasıtlı olarak birlikte çekilemezler.
Herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamazlar.
Görevlerinden ayrılmış olsalar bile kamu hizmetleri
ile ilgili gizli bilgileri yetkili bakanın izni olmadıkça
açıklayamazlar.
Hediye isteyemez, menfaat sağlama amacıyla hediye kabul edemezler.
Sendika ve üst kuruluşlara üye olamazlar.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, genel
olarak kaç yaşını tamamlamış olanlar memur olabilirler?
A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 25
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nda belirtilen istihdam şekillerinden biri
değildir?
A) B)
C) D)
E)
Memur Sözleşmeli personel
Geçici personel Kamu ajanı
İşçi
30.
31.
32.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
6Kamu kurum ve kuruluşlarının özürlü çalıştırma
oranı yüzde kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 10 E) 15
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun memurlar için öngördüğü hizmet sınıflarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Din hizmetleri sınıfı
Ulaştırma hizmetleri sınıfı
Emniyet hizmetleri sınıfı
Millî istihbarat hizmetleri sınıfı
Avukatlık hizmetleri sınıfı
Alıntı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında
sözcük sonundaki tonsuz ünsüzler tonlulaşır.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bu kurala uygunluk aranmaz?
A) B) C)
D) E)
Standart Evrak Cilt
Ahenk Sebep
33.
34.
35.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
Ankara’nın Etimesgut İlçesi’nde yeni bir ev almışlar.
Dolmabahçe Sarayı’nı her yıl binlerce turist ziyaret
ediyor.
28 Aralık 1982’de göreve başladı.
Derslerinde, Batı medeniyetini doğru biçimde
tanımanın gerekliliği üzerinde dururdu.
Bir kez daha dünyaya gelecek olsam yine bu kentte
doğmak isterdim.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama
yanlışı yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yahya Kemal’in bazı şiirleri “Kendi Gök Kubbemiz”
adı altında çıktı.
Törenin saat 09.30’da başlayacağını bildirdik.
Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.
“Bugünkü işimiz ne zaman biter?” diye sordu.
Yaptığımız doğum günü partisine Ali’de geldi.
Aşağıdakilerden hangisi dikkat dağılımını etkileyerek dikkatlerin belirli konulara çekilmesine yönelik
bir etkileme aracı olarak tanımlanmaktadır?
A) B)
C) D)
E)
Reklam Halkla ilişkiler
Tanıtım Propaganda
Pazarlama
36.
37.
38.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
7Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler etkinliğinin
temel ilkelerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız gerçek olanın duyurulup tanıtılması
Mesajların inandırıcı bir dille sunulması
Mesajların birçok kez tekrar edilmesi
Faaliyetlerin getireceği mali yükün dikkate alınması
Yapılan harcamaların kamu denetimine açık olması
Kuruluşların belirli bir döneme ait çalışmaları ile
kültürel olaylarını kronolojik sırada özetleyen basılı
halkla ilişkiler aracına ne ad verilir?
A) B) C)
D) E)
Bülten Yıllık Broşür
Dergi Kılavuz
39.
40.
2011-ÜGYS
ORTAK KONULAR TESTİ BİTTİ.
ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
00000000
8Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin
desteklenmesi amacıyla bazı meslek dallarının
hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim öğretim
sürdürülen yükseköğretim kurumu aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Fakülte
Uygulama ve araştırma merkezi
Meslek yüksekokulu
Ana sanat dalı
Yüksek teknoloji enstitüsü
Doktora, lisansa dayalı en az kaç yarıyıllık bir
programı kapsar?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8
Üniversitelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Rektörler Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
Dekanlar rektör tarafından seçilir ve atanır.
Üniversitelerin hazırladığı bütçeler Millî Eğitim
Bakanlığına sunulur.
Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve işleyişleri
kanunla düzenlenir.
Yükseköğretim kurumlarında devam, disiplin ve
ceza işleri ile özlük hakları kanunla düzenlenir.
1.
2.
3.
I. Belediyeler
II. İl özel idareleri
III. Genel bütçeli kurumlar
Yukarıdakilerden hangilerinin asli ve sürekli kadrolarında çalışanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun kapsamına girer?
A) B) C)
D) E)
Yalnız II Yalnız III I ve II
II ve III I, II ve III
Rektör seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Rektör seçimi için öğretim üyeleri üniversite yönetim
kurulunun çağrısı ile toplanır.
Üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilerek
belirlenen rektör adayı sayısı 6’dır.
Üniversite öğretim üyelerinin belirlediği rektör
adaylarından Üniversitelerarası Kurul'un seçeceği
3’ü Cumhurbaşkanı’na sunulur.
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel
kişiliğini temsil etmek üzere seçilen rektörlerin görev
süresi 5 yıldır.
Üniversite öğretim üyeleri rektör adayı seçiminde oy
pusulasına en fazla 3 kişinin adını yazabilir.
4.
5.
Diğer sayfaya geçiniz.
2011-ÜGYS ALAN BİLGİSİ TESTİ 00000000
1. Bu testte 60 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Alan Bilgisi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
9Rektörün görevine vekâlet kaç aydan fazla sürerse
yeni bir rektör atanır?
A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 12
Aşağıdakilerden hangisi üniversitenin akademik
organı olan senatonun görevleri arasında yer
almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve
yönetmelik taslaklarını hazırlamak
Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve
takvimini inceleyerek karara bağlamak
Rektörlüğe bağlı enstitü kurullarının kararlarına
yapılacak itirazları incelemek
Gerekli durumlarda öğretim elemanlarının ve diğer
personelin görev yerini değiştirmek
Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları
vermek
Aşağıdakilerden hangisi dekanın görevleri arasında
yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Fakülte kurullarına başkanlık etmek
Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak
Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını rektörlüğe
bildirmek
Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını
hazırlamak
Her öğretim yılı sonunda fakültenin işleyişi ile ilgili
rektöre rapor vermek
6.
7.
8.
Fakülte kurulu tarafından seçilen öğretim üyeleri
fakülte yönetim kurulunda kaç yıl süreyle görev
yaparlar?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Bir diplomaya yönelik eğitim programı uygulamayan
I. yabancı diller,
II. inkılap tarihi,
III. plastik sanatlar
bölümlerinden hangileri rektörlüğe bağlı olarak da
kurulabilir?
A) B) C)
D) E)
Yalnız II I ve II I ve III
II ve III I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Kanunu’na
göre öğretim yardımcıları sınıfında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Araştırma görevlileri
Uzmanlar
Çeviriciler
Eğitim öğretim planlamacıları
Okutmanlar
9.
10.
11.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
10Öğretim elemanlarına, haftalık okutulması mecburi
ders yükü saati dışında ikinci öğretimde en çok kaç
saate kadar ek ders ücreti ödenir?
A) 10 B) 12 C) 14 D) 20 E) 25
Aşağıdakilerden hangisi Üniversitelerarası Kurulun
görevleri arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Doktora ile ilgili esasları tespit etmek, yurt dışında
yapılan doktoraları değerlendirmek
Eğitim öğretimin aksaması sonucunu doğuracak
olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine karar
vermek
Doçentlik sınavlarını düzenlemek, doçent adayları-
nın yayın ve araştırmalarını değerlendirmek
Aynı veya benzer nitelikteki fakültelerin eğitim öğ-
retimine ilişkin ilkeler ve süreler arasında uyum
sağlamak
Yükseköğretim planlaması çerçevesinde üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetlerini koordine etmek
Yardımcı doçentler bir üniversitede en çok kaç yıla
kadar atanabilirler?
A) 3 B) 4 C) 8 D) 9 E) 12
12.
13.
14.
Profesörlüğe yükseltilerek atama yapılabilmesi için
üniversitelerde atama yapılacak olan profesörlük
kadroları aşağıdakilerden hangisi tarafından ilan
edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Senato
Rektörlük
Üniversite yönetim kurulu
Yükseköğretim Kurulu
Üniversitelerarası Kurul
Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dâhil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda
bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değere
ne ad verilir?
A) B)
C) D)
E)
Kamu gideri Bütçe kalemi
Kamu kaynağı Kamu geliri
Özel gelir
Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ifade edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Verimlilik
Hazine birliği
Mali saydamlık
Hesap verme sorumluluğu
Performans esaslı bütçeleme
15.
16.
17.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
11Bütçe ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde
gösterilir.
Bütçelerde belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis
edilmemesi esastır.
Bütçeler, izleyen üç yılın bütçe tahminleriyle birlikte
görüşülür ve değerlendirilir.
Bütçelerde tüm gelir ve giderler gayrisafi olarak
gösterilir.
Bütçelerde ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.
Kamu idareleri, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlayıp en geç hangi ayın sonuna
kadar Maliye Bakanlığına göndermek zorundadır?
A) B) C)
D) E)
Haziran Temmuz Ağustos
Eylül Ekim
İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak kaç yıl
içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete
dayanmaksızın yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar
zaman aşımına uğrar?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
18.
19.
20.
Mutemetler, ön ödemelerden harcadıkları tutara
ilişkin kanıtlayıcı belgeleri avanslarda kaç ay içinde
muhasebe yetkilisine vermekle yükümlüdürler?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün amaçları
arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini
sağlamak
Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere
uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak
Mali karar ve işlemlerdeki usulsüzlük ve yolsuzlukların ortaya çıkarılmasını sağlamak
Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında, güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini sağlamak
Varlıkların kötüye kullanılmasını ve israfını önlemek
Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin görevleri
arasında yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi
yapmak
Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek
Mali kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması
konusunda üst yöneticiye danışmanlık yapmak
İdarenin yatırım programının hazırlanmasını
koordine etmek
İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini
tahakkuk ettirmek
21.
22.
23.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
12Taşınırlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Harcama yetkilileri, taşınır yönetim hesabının ilgili
mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt
ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.
Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.
Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcı-
ları tarafından başkasına ancak tutanak karşılığı
devredilebilir.
Kullanıcılarının görevden ayrılması hâlinde zimmetle
teslim edilen dayanıklı taşınırların ambara iade
edilmesi zorunludur.
Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından
kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak
belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz.
İdare tarafından kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan
taşınırların ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilmesi için, kayıtlara alınış tarihi itibarıyla taşı-
nırların kaç yılını doldurmuş olması gerekir?
A) 3 B) 5 C) 8 D) 10 E) 15
Harcama yetkilileri taşınır yönetim hesabını aşağıdakilerden hangisine verir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sayıştay
Maliye Bakanlığı
Defterdarlık
Harcama yetkilisi
Üst yönetici
24.
25.
26.
Aşağıdakilerden hangisinin kullanımında bulunan
kaynaklardan karşılanan mal veya hizmet alımları
Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bağımsız bütçeli kuruluşlar
Mesleki kuruluşlar
Sosyal güvenlik kuruluşları
Özel bütçeli idareler
İl özel idareleri
Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişilere
veya bunların oluşturdukları ortak girişimlere ne ad
verilir?
A) B)
C) D)
E)
Tedarikçi Yüklenici
Hizmet sunucusu Aday
İstekli
İhale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği
ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile ger-
çekleştirme yöntemlerini ve belli hâllerde fiyatı isteklilerle görüştüğü ihale usulü aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Açık ihale usulü
Açık artırma usulü
Pazarlık usulü
Doğrudan temin usulü
Belli istekliler arasında ihale usulü
27.
28.
29.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
13Aşağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kanunu’na
göre yapılacak ihalelerde uyulacak temel ilkeler
arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
İdarelerin saydamlığı, rekabeti, güvenirliği ve gizliliği
sağlamakla sorumlu olması
Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin
bir arada ihale edilememesi
Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya
hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölü-
nebilmesi
Temel ihale usullerinin, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü olması
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaması
Yaklaşık maliyeti eşik değerleri aşan ve açık ihale
usulü ile yapılacak olan ihalelerin ilanları, ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılır?
A) 14 B) 25 C) 30 D) 40 E) 60
İhalelerde istekli tarafından belirlenecek tutarda
verilecek olan geçici teminat tutarı, teklif edilen
bedelin en az yüzde kaçıdır?
A) 2’si B) 3’ü C) 5’i D) 6’sı E) 7’si
30.
31.
32.
Muayene ve kabul komisyonlarıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Biri başkan olmak üzere en az 3 kişiden oluşturulur.
Yapılacak her muayenede komisyon üyelerinin
tamamı hazır bulunmak zorundadır.
Kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine
öncelik verilir.
Ara denetimi gerçekleştiren personel, muayene
kabul komisyonlarında görevlendirilemez.
Günlük teslime konu olan malların muayenesinde
komisyon, malın kullanılacağı birimlerde çalışanlardan kurulabilir.
Üniversitelerde kadro planlamasına göre kadro derecelerinin indirilmesi ve boş kadroların unvan veya
derece değişikliği ne zamana kadar teklif edilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Her yılın sonuna kadar
Her yılın üçüncü ayı sonuna kadar
Her yılın beşinci ayı sonuna kadar
Her yılın yedinci ayı sonuna kadar
Her yılın onuncu ayı sonuna kadar
Görevde yükselme eğitimine katılacak adaylara
eğitimleri süresince zorunlu hâllerde en fazla kaç
saate kadar mazeret izni verilebilir?
A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 E) 15
33.
34.
35.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
14Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğundan
çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hâller arasında
yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak
Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak
Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen
faaliyette bulunmak
Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere
yalan ve yanlış beyanda bulunmak
Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun
çıkar sağlamak
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı
itirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?
A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 E) 30
Bir yerde resmî yataklı tedavi kurumu bulunmaması
ve hastanın tıbbi sebeplerle resmî yataklı tedavi
kurumu bulunan bir yere gönderilememesi hâlinde
tek hekim, düzenleyeceği hastalık raporlarında en
çok kaç gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu
gösterebilir?
A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 45
36.
37.
38.
Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden
Devlet memurlarına görevleri icabı yaptıkları gerçek
giderleri karşılamak üzere ödenen paraya ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Temsil gideri
Ders görevi ücreti
Mali sorumluluk tazminatı
İş güçlüğü zammı
İş riski zammı
İntibak işlemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Liseyi bitirenler memuriyete 13. derecenin 3. kademesi ile başlar, 3. derecenin son kademesine kadar
yükseltilir.
Dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler memuriyete
9. derecenin ilk kademesi ile başlar, 1. derecenin
son kademesine kadar yükseltilir.
Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden mühendis sıfatını almış olanların, öğrenimlerine göre tespit
edilen giriş derece ve kademelerine bir derece
eklenir.
Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların normal
öğrenim süresinden fazla olması hâlinde başarılı her
öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.
Memuriyete girmeden önce yükseköğrenim üstü
master derecesi almış olanlara bir derece yükselmesi uygulanır.
39.
40.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
15Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra yüksek-
öğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora ya da
tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler, aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilecek esaslara
göre seçilirler?
A)
B)
C)
D)
E)
Üniversitelerarası Kurul
Yükseköğretim Kurulu
Millî Eğitim Bakanlığı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başbakanlık
Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarında
ikinci öğretim yapılacağına her yıl en geç hangi ayda
karar verilir?
A) B) C)
D) E)
Ocak Şubat Mayıs
Haziran Temmuz
Aşağıdaki dosya tasnif sistemlerinden hangisi bir
kurumda görülen hizmetlerin onlu gruplara ayrılması esasına dayanır?
A)
B)
C)
D)
E)
Desimal dosya tasnif sistemi
Konu esasına göre dosya tasnif sistemi
Bölgesel esasa göre dosya tasnif sistemi
Kronolojik dosya tasnif sistemi
Alfabetik dosya tasnif sistemi
41.
42.
43.
İlgili birimin resmî işlemleri sonucunda oluşan ve
saklanması gereken her türlü yazılı evrak, defter,
resim ve benzeri belge ve malzemelere ne ad
verilir?
A) B)
C) D)
E)
Arşiv malzemesi Arşivlik malzeme
Kıymetli evrak Resmî yazı
Resmî belge
İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları, denetime hazır vaziyette kaç yıl süreyle saklanmak zorundadır?
A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 E) 12
I. Her sayfaya aynı gizlilik derecesi yazılması
II. Belgenin eklerinin de aynı gizlilik derecesini
taşıması
III. Dokümana vurulacak damganın harflerinin 10 mm
büyüklüğünde olması
Yukarıdakilerden hangileri gizlilik dereceli yazı ve
dokümanların taşıması gereken özellikler arasında
yer almaz?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız II Yalnız III
I ve II I ve III
44.
45.
46.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
16Sevk ve idareci tarafından temel nitelikteki fonksiyonların gerçekleştirilmesi sırasında kullanılan ve
kısıtlanmayan yetkilere ne ad verilir?
A) B)
C) D)
E)
Temsil yetkisi İşlevsel yetki
Parasal yetki Karar alma yetkisi
Uygulatma yetkisi
I. İdari
II. Hukuki
III. Ekonomik
IV. Demokratik
Yukarıdakilerden hangileri konu bakımından
gruplandırılan planlar arasında yer alır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız IV II ve III
I, II ve III I, III ve IV
Kendinden önce gelen fonksiyonların ölçme ve
değerlendirme aracı olan yönetim fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
Planlama Örgütleme
Yöneltme Denetleme
Koordinasyon
47.
48.
49.
Aşağıdakilerden hangisi 2011-2013 dönemi bütçe
hazırlama rehberinde sayılan genel ilkeler arasında
yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Bütçe tekliflerinin merkezî yönetim ve çok yıllı
bütçeleme anlayışı çerçevesinde hazırlanması
Bütçe tekliflerinin mali saydamlığa ve hesap verebilirliğe katkı sağlayacak şekilde hazırlanması
Ödenek teklifleri ile gelir tahminlerine ilişkin bütçe
fişlerinin somut verilere dayandırılması
Kamu idarelerinin bütçelerini hizmet önceliklerini
dikkate almadan ödenek teklif tabanları dâhilinde
hazırlamaları
İdarelerin bütçe tekliflerini analitik bütçe sınıflandırmasına ilişkin esas ve usullere uygun olarak
hazırlamaları
Bütçeler,
I. ekonomide fiyat istikrarının sağlanması,
II. gelir dağılımının düzeltilmesi,
III. yatırımların teşvik edilmesi
hedeflerinden hangilerinin gerçekleştirilmesinde bir
araçtır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız II Yalnız III
I ve II I, II ve III
50.
51.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
17Bütçelerde fonksiyonel sınıflandırma aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A)
B)
C)
D)
E)
Devlet faaliyetlerinin türü
Siyasi ve idari sorumluluğun kime ait olduğu
Özel ödenekler ile şartlı bağış ve yardımların takibi
Yapılan harcamaların hangi kaynaktan finanse
edildiği
Devlet faaliyetlerinin millî ekonomiye ve gelir
dağılımına etkileri
Aşağıdakilerden hangisi cari giderler arasında yer
almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Personel giderleri
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri
Faiz giderleri
Normal ömrü bir yıl olan mal alım giderleri
Askerî lojman alımına ilişkin giderler
52.
53.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kanun, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larının faaliyetlerinde uygulanmaz.
Bilgi edinme başvurusu elektronik ortamda yapılabilir.
Türkiye’de ikamet eden yabancılar, isteyecekleri
bilgi kendileriyle ilgili olmak kaydıyla bilgi edinme
hakkından yararlanabilirler.
Yabancıların bilgi edinme hakkından yararlanabilmesinde karşılıklılık ilkesi dikkate alınır.
Bilgi edinme başvurusu, istenen bilgi veya belgenin
bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, kurum ve kuruluşlar başvuru üzerine istenen bilgi veya
belgeye erişimi kaç iş günü içinde sağlamak zorundadırlar?
A) 7 B) 10 C) 15 D) 21 E) 30
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, bilgi
edinme istemi reddedilen başvuru sahibinin Bilgi
Edinme Değerlendirme Kuruluna yaptığı itiraz hakkında en çok kaç iş günü içinde karar verilir?
A) 45 B) 30 C) 21 D) 15 E) 10
54.
55.
56.
2011-ÜGYS
Diğer sayfaya geçiniz.
00000000
18Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi
veya belgeler, ilgili kişiye en az kaç gün önceden
haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla
açıklanabilir?
A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 E) 15
Resmî yazışmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını
gösteren kodlara ait listeye yazı planı adı verilir.
Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü
bilgisayar ve diğer bilgi ve iletişim teknolojisi
ürünlerine elektronik ortam adı verilir.
Yazı kâğıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm
boşluk bırakılarak düzenlenen alana yazı alanı adı
verilir.
Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim
kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır.
Faksla yapılan yazıda belirtilen hususlarda hemen
işlem yapılabilir ancak bunların 5 gün içerisinde
resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir.
Yazı alanı sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonunda yer verilen adres bölümünde yazıyı gönderen
kurumla ilgili aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Adres
Amblem
Faks numarası
Telefon numarası
Elektronik ağ sayfası
57.
58.
59.
Çift zarfla gönderilen çok gizli yazılarda ivedilik
derecesi nerede belirtilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Dış zarfın üst ve alt ortasında
Dış zarfın yalnız üst ortasında
İç zarfın sol üst köşesinde
İç zarfın sağ üst köşesinde
İç zarfın üst ve alt ortasında
60.
2011-ÜGYS
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
00000000
19Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 90 ve son 15 dakika içinde
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
3. Sınav evrakını teslim ederek salondan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da 
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden 
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların 
cevaplarının bir kısmı ya da tamamı iptal edilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını 
geçersiz sayabilir.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde Salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde 
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız.
Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan testin Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan 
eden alanı imzalayınız ve Salon Görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığı-
nızdaki hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon Görevlisi imzasını tükenmez kalemle atmalıdır.
9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile 
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olduğunda durumunuz Sınav Salon Tutanağında belirtilecektir. Sorumluluk size aittir.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.ÜNİVERSİTELERDEKİ İDARİ PERSONEL İÇİN 
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (ÜGYS)
16 EKİM 2011
ORTAK KONULAR TESTİ
1. B 21. C
2. D 22. B
3. C 23. D
4. D 24. A
5. B 25. D
6. E 26. E
7. D 27. B
8. C 28. C
9. B 29. A
10. A 30. E
11. D 31. C
12. E 32. D
13. C 33. B
14. E 34. B
15. A 35. B
16. D 36. A
17. A 37. E
18. B 38. D
19. D 39. E
20. A 40. BALAN BİLGİSİ TESTİ
(Ayniyat Saymanı, Hukuk Müşaviri, İşletme Müdürü, Sayman, Şef, Şube Müdürü)
1. B 31. D
2. D 32. B
3. B 33. D
4. E 34. C
5. B 35. D
6. C 36. B
7. D 37. B
8. D 38. C
9. C 39. A
10. E 40. E
11. E 41. A
12. A 42. B
13. B 43. A
14. E 44. A
15. B 45. D
16. C 46. C
17. C 47. B
18. C 48. D
19. B 49. D
20. C 50. D
21. A 51. E
22. C 52. A
23. A 53. E
24. C 54. A
25. B 55. C
26. A 56. B
27. B 57. C
28. D 58. A
29. C 59. B
30. C 60. D

YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ


Yukarı Geri Ana Sayfa