İSTANBUL
Bugün
/
ANKARA
Bugün
/
İZMİR
Bugün
/

10.Sınıf Edebiyat Dersi Test Soruları Ve Cevapları Yeni 2012
10.Sınıf Edebiyat Dersi Test Soruları Ve Cevapları Yeni 2012
Merhaba değerli Gunumuz.com ziyaretçileri, bugün sizlere birçok kişinin merak ettiği 10.Sınıf Edebiyat Dersi Test Soruları ‘den bahsedeceğim 1. Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte verildiği ulusa ait değildir? A. Manas-İran B.Ramayana-Hint C.Nibelungen...
9 Ocak 2012 02:09
Font1 Font2 Font3 Font4
ss

Merhaba değerli Gunumuz.com ziyaretçileri, bugün sizlere birçok kişinin merak ettiği

10.Sınıf Edebiyat Dersi Test Soruları

‘den bahsedeceğim
1. Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte verildiği ulusa ait değildir?
A. Manas-İran B.Ramayana-Hint
C.Nibelungen –Alman D. Kalevala- Fin
E.Ergenekon-Türk

2. Aşağıdakilerden hangisi, destan(epope) geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş dönemi ürünüdür?
A.Kutadgu Bilig B. Divan-ı Lügat’it Türk
C.Atabetü’l Hakayık D.Kitab- Dede Korkut
E.İskendername

3. “Kitab-ı Dede Korkut sanatçısı belli olmayan , halkın ortak malı olan bir eserdir.(I)Nazım nesir karışımı olan 12 hikayeden oluşur.(II)Hikayelerde daha çok Oğuzların , düşmanları ve insanüstü güçlerle savaşımları anlatılır.(III)Her hikaye bağımsız olmakla beraber, çoğunda ortak kahramanlar bulunur(IV)Hikayelerde adı geçen Dede Korkut, kahramanlıklarıyla ün kazanmış Oğuz Beylerinden biridir(V)”
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerdeki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A.I B.II C.III
D.IV E.V

4. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir?
A. Aruz vezni ile yazılmış olma
B. Kaside, mesnevi, gazel gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma.
C.Parça güzelliğine değil bütün güzelliğine önem verme
D.Duygu ve düşünceyi kalıplaşmış düşünce içinde anlatma
E.Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma.

5.. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda ünlü bir mektuptur?
A.Harname B.Şikayetname C.İskendername
D.Zafername E.Garipname

6. “Fuzuli, Leyla ile Mecnun’u ile bütün edebiyat boyunca tek başına kalmış bir eserin sahibidir.Baki’nin Mersiye’si gibi onun mesnevisi de uzun zamanı kapatan eserlerdendir.Çağdaşı Yahya Bey gibi,Atai gibi bu yolla heves edenler, az çok bölgesel konuları ele almışlar ya da çeviriye özenmişlerdir.”
Bu parçaya göre Fuzuli’nin mesnevisi ile Baki’nin Mersiyesi’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A.Bu eserde mesnevi ile mersiye devrinin kapanmış olması
B. Şairlerinin bu türlerde başka eser vermemiş olmaları
C.Uzun zaman, eşdeğerde benzerlerinin yazılmamış olması
D.Türlerinin ilk örnekleri sayılmaları
E.İki büyük çağdaş şair tarafından yazılmaları.

7. Aşağıdaki dizelerin özellikle hangisinde abartma vardır?
A) Bir ah çeksem dağı taşı eritir
Gözüm yaşı değirmeni yürütür
B) Bu topraklar ecdadımın ocağı
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı
C) Ne doğan güne hükmüm geçer
Ne halden anlayan bulunur
D) Derdim çoktur hangisine yanayım
Yine tazelendi yürek yarası
E) Yükseğinde büyük namlı karın var
Alçağında mor sümbüllü bağın var

8. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
A) Gazel, Divan Edebiyatına; koşma, Halk Edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.
B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür
C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde; koşma, hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.
D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.
E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

9. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde redif yoktur?
A) Ey, genç kanı kaynayan pınar
Ey, altında yatıp kalktığım çınar
B) Uzaktan görenler yine aldanır
Gözlerde bir hayal gibi canlanır
C) Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağım
Ey, bülbüllü derem, mineli dağım
D) Yatıyor can evimde hep sonsuz emeller
Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan eller
E) Akşam sanki boşluk içime dolar
Dağların cilası gittikçe solar.

10. Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirizmi ile halka yansıtmıştır. Aruzla şiirler yazmıştır. Bu şiirlerde kullanılan ana tema Tanrı aşkı ve insan sevgisidir. Felsefesi “Gel ! Ne olursan ol gel!”dir.
Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?
A) Yunus Emre B) Yusuf Has Hacip
C) Mevlana D) Sultan Veled
E) Hacı Bayram Veli

11.Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
A) İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan
B) İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan
C) Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname
D) İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala
E) Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odysseia

12. Aşağıdakilerden hangisi İslamlık öncesi sözlü edebiyat ile Âşık edebiyatının ortak özelliği değildir?
A) Hece ölçüsünün kullanılması
B) Müzik eşliğinde söylenmesi
C) Dörtlük nazım biriminin kullanılması
D) Ürünlerinin anonim (ortak) olması
E) Dilin yalın olması

13. Aşağıdakilerden hangisi, savların bir özelliği değildir?
A) Kısa ve özlü sözlerdir.
B) İslamiyet öncesi ürünlerdendir.
C) Yol gösterici, ders verici özellikleri vardır.
D) Sözlü ürünlerdir.
E) Dörtlüklerle yazılır.

14. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tonyukuk Anıtı, Bilge Tonyukuk adına 720′de dikilmiştir.
B) Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri Göktürk Yazıtları’dır.
C) Göktürk Yazıtları’nı Danimarkalı bilgin Thomsen okumuştur.
D) Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılan ilk yapıt, Göktürk Yazıtlarıdır.
E) Göktürk Yazıtlarının konusu Göktürklerin tarihidir.

15.Aşağıdaki yapıt ve yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Gülistan-Kaygusuz Abdal
B) Sakiname-Baki
C) Heşt Behişt_Sehi Bey
D) Muhakemetü’l Lügateyn – Ali Şir Nevai
E) Hayrabad-Nabi

16. Aşağıdakilerden hangisi kasidelerde şairin kendini övdüğü bölümdür?
A)Nesib B)Fahriyye
C)Tegazzül D)Methiye
E)Dua

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tamlayanı da tamlananı da adıl olan bir ad tamlaması vardır?
A) Kimsenin hakkını yiyecek biri değildir Ragıp Bey.
B) Bunların hiçbiri benim aradığım özellikleri taşımıyor.
C) Öğrencilerimin hepsi, yeni arabamı çok beğendi.
D) Hepsinin tek amacı, ikinci sınavdan yüksek puan almaktı.
E)Onun ipiyle kuyuya inilemeyeceğini bilmen gerekirdi.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük işaret adılıdır?
A) Onun gibi bir insana böyle davranamazsın!
B) Satıcı öyle uygun bir fiyat söyledi ki kitabı almadan edemedim.
C) Şöyle bir evi sizin semtte kaça alabilirim?
D) Böylesini daha önce hiçbir yerde görmedim!
E) Oyuncaklarını şu sepete doldurmanı istemiştim senden

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili ad, bir ad tamlamasının tamlananıdır?
A) Bakanlık, özel eğitimi daha çok desteklemeli.
B) Bu kıyafeti hangi mağazadan aldın?
C) Açık anlatımı kapalı anlatıma yeğlemelisin
D) iç şu sıcak çorbayı da için ısınsın!
E) Masa örtüsü yıkanınca daha bir güzelleşti

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır?
A) Kuzular söyler bize yılların geçtiğini.
B) Herkes dağıldığı için sınıfı toplamak zor olacak.
C) Güzel düşlerime dağlar dar bugün.
D) Nice er kişiler, atlara binip gittiler.
E) Görünmez zincirler bağlamış beni

21. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim fiil eki olan bir sözcük niteleme görevinde kullanılmıştır?
A) Çocuk ürkek bakışlarla odadakilerin yüzlerine bakıyordu.
B) Ağlama Duvarı’nın hangi ülkede olduğunu biliyor musunuz?
C) Başlama vuruşu ile oyunu başlattılar.
D) Sınıf seviyeli ve seçme öğrencilerden oluşturulmuştur.
E) Her şeye geç başlamak onun en doğal halidir.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır??
A. Koklamak isterim yağmurun kokusunu
B. Dinlerim adalardan rüzgarın şarkısını
C. Her köşe başında bir sevda gelip gider
D. Bir çiçeğin güzelliği sevdirdi bana bunları.
E. Akşamın kızıllığı bir tül gibi sarıyor şehri.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevindir?
A.Geçiyordu araba yola benzer bir sudan.
B. Bir handa yorgun argın tatlı bir uykudaydık.
C. Bir dakika araba yerinde durakladı.
D. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim
E. Evimizin önünde yıkık bir duvar vardı.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki renk bildiren sözcük ad olarak kullanılmamıştır?
A) Kırmızıyı çok sevdiğimi sen de biliyorsun.
B) Sana, daha çok, sarı yakışır bence.
C) Onun mavi gözlerini bir türlü unutamıyorum.
D) Siyaha yakın bir rengi vardı pantolonumun.
E) Baktığımız gömleğin rengi de pembeydi,değil mi?

25. Aşağıdakilerin hangisinde takısız ad tamlaması vardır?
A. Akarsu yatağının çevresi yeniden ağaçlandırılacak
B.Kiracının ödeme güçlüğü çekmesi, bizi zora soktu
C.Pencerenin kırık camlarını değiştirmek üzere geldiler
D.Kamu çalışanlarının her durumda birbirlerini kollamaları gerekir.
E.Bu eski taş duvarı dedem kendi elleriyle yapmış.

10.Sınıf Edebiyat Dersi Test Soruları Ve Cevapları Yeni 2012 Yazısına 5 Yorum Yapıldı

YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ


Yukarı Geri Ana Sayfa